Cruiservaarders

Notulen, jaarverslagen en de belangrijkste besluiten

Notulen ALV 17-11-2007
Verslag verenigingsjaar 2006-2007
OPRICHTING Op 18 maart 2007 werd besloten om zo snel mogelijk een vereniging op te richten met als doel o.a. het beperken en regelen van de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuursleden, het kunnen aangaan van verplichtingen, het heffen van contributie en/of entreegeld, het sterker staan tegenover derden, een bankrekening te openen en de betrokkenheid van de leden te vergroten.
STATUTEN De statuten worden akkoord bevonden met slechts enkele wijzigingen. Deze wijzigingen hoeven niet via de notaris te worden aangebracht.
BESCHERMHEER Het bestuur stelt voor om het aanbod van Frans-Willem van Gils, burgemeester van Huizen, om beschermheer te worden van onze vereniging te aanvaarden. Formeel heeft een beschermheer geen andere functie in een vereniging dan een rol te spelen bij het oplossen van verenigingsproblemen en minimaal eens per jaar aanwezig te zijn bij een activiteit.
CONTRIBUTIE De vereniging moet om te kunnen functioneren kosten maken waar tegenover inkomsten moeten staan. In de statuten worden ter dekking verschillende bronnen genoemd, waaronder “contributie”. De vergadering stelt, na een korte discussie, voor om een contributie per boot te gaan heffen in combinatie met een gerechtigde stem. Het voorstel om ook een entreegeld te gaan heffen wordt het komende jaar in beraad gehouden. Het bestuur neemt deze voorstellen als zodanig over en de contributie voor 2007/2008 wordt officieel per boot vastgesteld op € 50.

Notulen ALV 29-11-2008
Verslag verenigingsjaar 2007-2008
ENTREEGELD Het bestuur stelt voor voorlopig geen entreegeld te gaan heffen wat goedgekeurd wordt.
VERENIGINGSJAAR besloten wordt om het verenigingsjaar van 1 oktober t/m 30 september te laten lopen
CONTRIBUTIE De contributie blijft ongewijzigd, € 50 per boot. Er wordt geen entreegeld geheven.
WEBSITE Het bestuur dankt de commissie, Derkjan Niezing, Leo Verweij en Steven Voorn, voor hun inzet. De commissie bedankt Hans Tijssen voor de lay-out.

Notulen ALV 14-11-2009
Verslag verenigingsjaar 2008-2009
KM VERGOEDING Ook kan er komend verenigingsjaar door leden van commissies en het bestuur een kilometervergoeding gedeclareerd worden bij de penningmeester. Omdat voor vergaderingen wij allemaal van heinde en verre moeten komen is met instemming van de kascontrolecommissie hiertoe besloten en mag  € 0,20 per KM gedeclareerd worden.
CONTRIBUTIE De contributie blijft ongewijzigd, € 50 per boot. Er wordt geen entreegeld geheven.

Notulen ALV 20-11-2010
Verslag verenigingsjaar 2009-2010
TAAKVERDELING BESTUUR Binnen het bestuur is tot een nieuwe taakverdeling besloten t.w. voorzitter, secretaris/penningmeester en commissaris activiteiten. Het bestuur zal uit 3 leden blijven bestaan. Hierdoor vervalt de commissie activiteiten.
TECHNISCHE COMMISSIE Er komt een technische commissie onder leiding van Jan Albert Wikkerink en de bedoeling is dat hij de vragen over onze cruisers zal beantwoorden en een uittreksel op het web zal plaatsen.
CONTRIBUTIE De contributie blijft ongewijzigd, € 50 per boot. Er wordt geen entreegeld geheven.

Notulen ALV 19-11-2011
Verslag verenigingsjaar 2010-2011
CONTRIBUTIE De contributie blijft ongewijzigd, € 50 per boot. Er wordt geen entreegeld geheven.
KASCONTROLECOMMISSIE Bob Weterings en Jan van Egmond worden voor 2 jaar benoemd als lid. Reinier van der Linde stelt zich beschikbaar als reserve lid.
BESTUUR MUTATIE Wim de Wit treedt af als secretaris/penningmeester en als dank voor zijn inzet wordt hij “verheven” tot Lid van Verdienste. Mevrouw Nicolien Douqué – de Troye wordt vervolgens benoemd tot secretaris/penningmeester. 

Notulen ALV 10-11-2012
Verslag verenigingsjaar 2011-2012
CONTRIBUTIE De contributie blijft ongewijzigd voor gewone leden, € 50 per boot. Er wordt geen entreegeld geheven. Voor Oud-leden is de contributie vastgesteld op € 50 per persoon, terwijl Vrienden een symbolische bijdrage gevraagd wordt van € 5 per persoon
BESTUUR MUTATIE Kees Koetzier treedt af als Voorzitter en wordt opgevolgd door Thijs Sänger. In 2013 zal Albert Bruinsma aftreden als commissaris activiteiten.
STATUTEN Besloten wordt om de Statuten te wijzigen (bij gelegenheid) en op te nemen om familie en/of vrienden van leden een formele band met ons aan te bieden. Deze personen worden dan “Vriend” van de Vereniging Cruiservaarders. Om als “Vrienden” te worden toegelaten moet de betreffende persoon voldoen aan de volgende criteria:
1. naaste familie zijn van een lid van de Vereniging of behoren tot de naaste vriendenkring van een of meer van onze leden,
2. hoeft zelf geen Intercruiser te bezitten,
3. aan tenminste 2 nautische activiteiten in de voorgaand jaar of jaren hebben deelgenomen,
4. het doel en de statuten van de vereniging onderschrijven.
Om toegelaten te worden dient een gewoon lid daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij het bestuur, dat beslist.
Een vriend zal jaarlijks gevraagd worden een pro forma bijdrage te storten in de verenigingskas.

Notulen ALV 09-03-2013
Notulen ALV 16-11-2013

Verslag verenigingsjaar 2012-2013
CONTRIBUTIE De contributie blijft ongewijzigd en geldt voor gewone leden en oud-leden en is € 50 per boot. Er wordt geen entreegeld geheven.
BESTUUR MUTATIE Het bestuur voor seizoen 2013-2014 zal bestaan uit Peter Versteeg, Gerard Rijkhoff, Norbert Douque, Frans-Willem van Gils en Henny Koetsveld. 

Notulen ALV 08-11-2014
Verslag verenigingsjaar 2013-2014
CONTRIBUTIE De contributie blijft ongewijzigd ten opzichte van seizoen 2013-2014 en er wordt geen entreegeld geheven.
BESTUUR Het bestuur voor seizoen 2014-2015 zal bestaan uit Peter Versteeg – voorzitter, Gerard Rijkhoff – secretaris, Norbert Douque – penningmeester en Henny Koetsveld – lid
HUISHOUDELIJK REGLEMENT De vereniging stelt een huishoudelijk reglement in.

Notulen ALV 07-11-2015
Verslag verenigingsjaar 2014-2015
CONTRIBUTIE Door de acceptatie van de begroting blijft de contributie ongewijzigd ten opzichte van seizoen 2014-2015 en wordt geen entreegeld geheven
BESTUUR Het bestuur voor seizoen 2015-2016 zal bestaan uit Norbert Douque – voorzitter, Gerard Rijkhoff – secretaris, Hans Sparreboom – penningmeester en Henny Koetsveld – lid
KASCOMMISSIE Antoinette Sänger is benoemd tot (reserve) lid van de kascommissie, die verder bestaat uit Reinier van der Linde en Wijnand van Bodegraven

Notulen ALV 05-11-2016
Verslag verenigingsjaar 2015-2016
CONTRIBUTIE Door de acceptatie van de begroting blijft de contributie ongewijzigd ten opzichte van seizoen 2015-2016 en wordt geen entreegeld geheven
BESTUUR Het bestuur van seizoen 2015-2016 is herkozen voor het komende verenigingsjaar
KASCOMMISSIE Ingrid van Diepen en Antoinette Sänger worden benoemd tot lid en Gerrit Klein Velthuis als reservelid
LUSTRUMCOMMISSIE Joost en Hilda de Graaf, Reindert en Corrie van de Mheen, Joke en Albert Bruinsma

Notulen ALV 25-11-2017
Verslag verenigingsjaar 2016-2017
CONTRIBUTIE Door de acceptatie van de begroting blijft de contributie ongewijzigd ten opzichte van seizoen 2016-2017 en wordt geen entreegeld geheven
BESTUUR Het bestuur van seizoen 2016-2017 is herkozen met uitzondering dat Henny Koetsveld is afgetreden, waardoor een vacature ontstaat
REDACTIE Anneke Bleecke meldt zich aan om vanaf 2018 samen met Jan Gijs en Antoinette de redactie te vormen
ACTIVITEITEN Leida Smulders en Esther Tas treden komend seizoen toe tot de commissie
KASCOMMISSIE Antoinette Sänger, Jan van Egmond als leden en Nicolien Douqué als reservelid
ALGEMEEN Vanwege zijn verdiensten voor de vereniging wordt Albert Bruinsma benoemd tot erelid

Notulen ALV 10-11-2018
Verslag verenigingsjaar 2017-2018
CONTRIBUTIE De contributie is ongewijzigd ten opzichte van het seizoen 2017-2018; er wordt geen entreegeld geheven
BESTUUR Het bestuur voor het seizoen 2018-2019 is ongewijzigd
REDACTIE De redactie bestaat momenteel uit Antoinette Sänger, Jan Gijs Koppe en Anneke Bleecke. Antoinette heeft aangegeven per 1 januari a.s. haar werkzaamheden te willen beëindigen, haar opvolger is Edwin Slop
ACTIVITEITEN Rinie Rietveld, Jan Gijs Koppe en Esther Tas vormen de commissie, zij krijgen versterking van Willy Hebing en Albert Bruinsma
KASCOMMISSIE Jan van Egmond en Nicolien Douqué als leden en Reinier van der Linde als reservelid

Notulen ALV 09-11-2019
Verslag verenigingsjaar 2018-2019
CONTRIBUTIE De contributie is ongewijzigd ten opzichte van het seizoen 2018-2019; er wordt geen entreegeld geheven
BESTUUR Het bestuur voor het seizoen 2019-2020 heeft een wijziging: Hans Sparreboom droeg het penningmeesterschap over aan Bernadette Kester
REDACTIE De redactie bestaat uit Ed Slop, Jan Gijs Koppe en Anneke Bleecke
ACTIVITEITEN Rinie Rietveld, Jan Gijs Koppe en Willy Hebing vormen deze commissie
KASCOMMISSIE Nicolien Douqué en Reinier van der Linde als leden en Hans van der Drift als reservelid

Verklaring Bestuur i.p.v. ALV 2020
Verslag verenigingsjaar 2019-2020
CONTRIBUTIE De contributie is eenmalig gewijzigd ten opzichte van het seizoen 2019-2020 (i.v.m. Corona); er wordt geen entreegeld geheven
BESTUUR Het bestuur voor het seizoen 2020-2021 heeft een wijziging: Gerard Rijkhoff zal per 20-12-2020 het secretariaat overdragen aan Tonny Chung
REDACTIE De redactie bestaat uit Ed Slop, Jan Gijs Koppe en Anneke Bleecke
ACTIVITEITEN Rinie Rietveld, Jan Gijs Koppe en Willy Hebing vormen deze commissie
KASCOMMISSIE Reinier van der Linde en Hans van der Drift

Notulen ALV 27-11-2021
Verslag verenigingsjaar 2020-2021
CONTRIBUTIE De contributie (op de ALV van 27 nov 2021 vastgesteld) blijft € 50, er wordt geen entreegeld geheven
BESTUUR Het bestuur voor het seizoen 2021-2022 heeft 2 wijzigingen: Carl de Haan is afgetreden en tijdens een extra ALV op 28 mei 2022 is Norbert Douqué afgetreden en als voorzitter opgevolgd door Frank Bleecke
REDACTIE De redactie bestaat uit Anneke Bleecke, Dick Hissink en Jan Gijs Koppe (Jan Gijs Koppe zoekt een vervanger voor zijn functie)
ACTIVITEITEN Rinie Rietveld, Jan Gijs Koppe en Willy Hebing vormen deze commissie (Jan Gijs zoekt een opvolger)
KASCOMMISSIE Jan van Egmond en Luc van Diepen (reserve-lid Henri Kievits)

Notulen ALV 25-03-2023
Verslag verenigingsjaar 2021-2022
CONTRIBUTIE De contributie voor 2023 bedraagt € 50. Die van 2024 (op de ALV van 25 maart 2023 vastgesteld) bedraagt € 60, er wordt geen entreegeld geheven
BESTUUR Het bestuur (Frank Bleecke, Bernadette Kester en Tonny Chung) heeft tijdens de ALV van 25/03/2023 een wijziging gekregen: Tonny Chung is statutair afgetreden en opgevolgd door Karin van Laarhoven.
REDACTIE De redactie bestaat uit Ann Bleecke en Dick Hissink
ACTIVITEITEN het bestuur neemt de rol van activiteitencommissie tot nader order waar
KASCOMMISSIE Reinier van der Linde en Patrice-Claire Rutteman (reserve-lid Henri Kievits)

Notulen ALV 16-03-2024
Verslag verenigingsjaar 2023
CONTRIBUTIE De contributie voor 2024 bedraagt € 60. Ook die van 2025 (op de ALV van 16 maart 2024 vastgesteld) bedraagt € 60, er wordt geen entreegeld geheven
BESTUUR Bernadette werd tijdens de ALV van 16 maart 2024 herkozen, hierdoor bestaat het bestuur ook in 2024 uit Frank Bleecke, Bernadette Kester en Karin van Laarhoven.
REDACTIE De redactie bestaat uit Ann Bleecke en Dick Hissink
KASCOMMISSIE Reinier van der Linde en Patrice-Claire Rutteman (reserve-lid Henri Kievits)